Läs Bygg & teknik direkt på nätet. Sök i vårt arkiv.
Aktuellt nummer: 1-14, Geoteknik och grundläggning
 
ANNONSER:

EVENEMANG:
Grundläggningsdagen 2014

Den 13 mars 2014 är det åter igen dags för Grundläggningsdagen på Stockholmsmässan. Denna gången med temat "Geoteknik i en ny dimension". Bygg & teknik är som vanligt på plats och delar ut vårt temanummer om Geoteknik och grundläggning till besökarna.

Nordbygg 2014

1-4 april deltar Bygg & teknik som vanligt på Nordbyggmässan. Där kan du hämta ditt eget exemplar av Bygg & teknik samt ta del av ett litet erbjudande.

Välkommen till vår monter C05:30

Hem | Nästa nummer | Annonsering | Arkiv | Artikelsök | Historik | Branschregister | Korsord | Länkar | Beställningar | Kontakt
 


Välkommen till Sveriges äldsta byggtidning


Bygg & tekniks målsättning är att förmedla den spännade utvecklingen inom byggbranchen till våra läsare – byggbranschens föreskrivare, byggherrarna, byggentreprenörerna och fastighetsägarna.

Bygg & teknik är tidningen för dig som är verksam inom byggbranschen med intresse för teknik och funktion. Vi har en mångårig kontakt med högskolor, branschorganisationer, tekniska konsultföretag m fl runt om i landet.

I varje nummer av Bygg & teknik tar vi upp ett speciellt tema, där något dagsaktuellt ämnesområde speglas. Till dessa temanummer engageras de verkliga experterna inom respektive område.

Bygg & teknik – tidningen där byggforskare möter byggbranschen.

UR SENASTE NUMRET:

Vibrationer vid slagning av pålar och spont

Svenska Geotekniska Föreningens Markvibrationskommitté har tagit fram en skrift som beskriver olika aspekter av hur markvibrationer påverkar geoteknikerns verksamhet. Vibrationsproblem vid pålslagning behandlas i avsnitt 3, Massarsch & Wersäll (2012). Skriften kan laddas ner kostnadsfritt från SGF:s hemsida: http://www.sgf.net. Föreliggande artikel bygger på författarnas forskning under de senaste 20 åren inom jorddynamik-området. Ett försök görs att förenklar de teoretiska grunderna så att dessa kan användas som praktisk handledning vid bedömning av markvibrationer som kan förorsakas vid slagning av pålar och spont.

Artikelförfattare är K. Rainer Massarsch, tekn dr, Geo Risk & Vibration Scandinavia AB, och Bengt H. Fellenius, Sidney, BC, Kanada.

_____________________________________________________________

Borrteknik för minimering av marksättningar vid borrad grundläggning


Borrad grundläggning i tätortsmiljö, borrad spont och borrade förankringar.
Foto: Robin Thümler

Borrning av foderrör och rörpålar i dimensionerna 100 till 300 mm är en ofta tillämpad teknik vid grundläggning. Metoden är säker både ur kalkyl- och utförandesynpunkt. En av få nackdelar, jämfört med andra metoder, är att mängden upptaget jordmaterial under vissa omständigheter kan bli signifikant större än den som motsvarar den installerade rörvolymen. Detta medför då ofta marksättningar. Artikeln beskriver mer i detalj för mekanismerna vid borrningen samt redogör för teknik­lösningar för att undvika skadliga sättningar.

Artikelförfattare är Håkan Bredenberg, Bredenberg Teknik, Martin Jönsson, Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden, Rani Isa, Besab, Mats Larsson, Vectura, samt Lars-Erik Larsson, Tyréns.

_____________________________________________________________

Nytt fältförsök visar en kraftigt minskad omgivningspåverkan närmast sponten


Fältförsöket utfördes på en av NCC:s byggarbetsplatser, invid korsningen Solnavägen och Frösundaleden i Solna.
Foto: Kenneth Viking

Byggandet i Sverige går mer och mer mot att vi bygger i redan bebyggda områden, ofta nära befintliga konstruktioner. Pål- och spontdrivning är i dagsläget en av de största källorna till vibrationer i tätbebyggda områden och kräver därför sträng kontroll av dess omgivningspåverkan. Kunskapen kring de inducerade markvibrationerna är dock fortfarande bristfällig, särskilt vad gäller området närmast sponten, se Deckner et al (2012) samt Deckner (2013). Med nuvarande kunskap är det därför svårt att uppskatta hur nära ett skadeobjekt man kan driva en spont, exempelvis en ledning, se figur 1. Denna artikel beskriver erfarenheterna från ett examensarbete som utförts av Claire Guillemet som är en del i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Jord- och bergmekanik. Doktorand i projektet är Fanny Deckner och forskningen syftar till att bygga upp kunskapen om vibrationer som uppkommer i samband med pål- och spontdrivning i tätbebyggda områden. Delar av arbete har tidigare publicerats i Bygg & teknik samt en licentiatavhandling, se Deckner et al (2013). Forskningen finansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), NCC och Hercules Grundläggning.

Artikelförfattare är Claire Guillemet (Geomind), Fanny Deckner (NCC/KTH), Kenneth Viking (Grontmij) och Staffan Hintze (NCC/KTH).

_____________________________________________________________

Ska kalkylen inkludera arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet?


En säker schakt eller en giljotin?

Är kostnaden för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet något vi framöver, i större utsträckning än i dag, ska inkludera i de kalkyler som upprättas för anläggnings- och byggprojekt? Finns det en reell kostnad förknippad med det arbete som görs för att säkra arbetsmiljön, säkerheten och kvaliteten? Flera källor hävdar att detta arbete snarare är en vinst för företagen. Om kalkylerna ska omfatta en kostnad för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet – måste vi även vara överens om spelreglerna.

Artikelförfattare är Gunilla Franzén, GeoVerkstan, bitr. SU- Mark o Grund, AMA 13, Håkan Garin, GeoVerkstan, SU-Mark o Grund, AMA 13, och Henrik Möller, Tyréns, bitr. SU- Mark o Grund, AMA 13.

_____________________________________________________________

Bestämning av dränerad skjuvhållfasthet med laboratorieförsök

Olika metoder används i Sverige för att bestämma den dränerade skjuvhållfastheten, friktionsvinkeln, i jord. Ytterligare en metod anges som lämplig i Europastandarden. Metoderna ger dock resultat som skiljer sig sinsemellan. Artikeln beskriver hur friktionsvinklar som bestämts med olika metoder förhåller sig till varandra och ger rekommendationer för vad som bör användas.

Artikelförfattare är Rolf Larsson, Helen Åhnberg och Martin Holmén, Statens geotekniska institut, Linköping.

_____________________________________________________________

Horisontell jordundanträngning vid pålslagning i lera


Pålning, väg 45.

I Sverige slås årligen ett stort antal prefabricerade pålar som kan påverka omgivningen påtagligt i form av vibrationer och markrörelser. Redan slagna pålar kan utsättas för horisontalrörelser då resterande pålar i pålgruppen installeras. Pålkommissionens Rapport 95 ”Omgivningspåverkan vid pål- och spontslagning” beskriver en beräkningsmetod som bygger på empiriska tumregler, men som saknar vetenskaplig förankring.

Nyligen avslutades ett SBUF-projekt ”Massundanträngning i samband med pålslagning i lera” där resultat från fältmätningar jämfördes med olika beräkningsmetoder. I projektet visades, med stöd av fältmätningar, att beräkningsmetoden enligt Pålkomissionens rapport inte kan förutsäga den horisontella jordförskjutningen på ett tillfredsställande sätt. Istället rekommenderas avancerade beräkningsmetoder, såsom FEM. I föreliggande artikel beskrivs hur jordens horisontalförskjutning kan uppskattas med en enkel beräkningsmodell vid plan eller lutande markyta. Även åtgärder för att minska jordundanträngningen, såsom lerproppdragning, diskuteras.

Artikelförfattare är K. Rainer Massarsch, Geo Risk & Vibration AB, och Carl Wersäll, KTH Jord- och Bergmekanik.

_____________________________________________________________

Branschsamverkan i grunden (BIG) – nytt forskningsprogram


Innovativa vägar för alla trafikslag.
Foto: G. Franzén

Den 1 januari 2014 startade det nya branschgemensamma forskningsprogrammet med fokus på geoteknik för väg och järnväg – BIG – upp sin verksamhet. Målsättningen är att genom ett systematiskt utvecklingsarbete långsiktigt sänka kostnader för byggande och underhåll av väg- och järnvägsanläggningar.

Artikelförfattare är Peter Lundman, Trafikverket, ordförande BIG, Yvonne Rogbeck, SGI, Lovisa Moritz, Trafikverket, Sven Knutsson, LTU, Minna Karstunen, CTH, Stefan Larsson, KTH, samt Gunilla Franzén, koordinator BIG.

_____________________________________________________________

Knutpunkten – knyter ihop grundläggningsbranschen


Knutpunkten tar oss till oanade höjder.

Knutpunkt Geostandarder knyter samman aktörer i grundläggningsbranschen som gemensamt ser till att; nya utförandestandarder anpassas till svenska förutsättningar, nationella bilagor tas fram så att beprövade fältundersökningsmetoder för svensk geologi kan tillämpas, nästa generation Eurokod föränd­ras/förbättras utifrån våra erfarenheter, hjälpmedel som tillämpningsdokument revideras, krav på kompetens formuleras, kurser för kompetenshöjning erbjuds branschen och information görs tillgänglig för den som behöver den.

Allt detta och mycket mer sker utan att någon ny kostnadskrävande organisation har etablerats. Läs vidare för att förstå hur det är möjligt och hur ditt företag kan medverka!

Artikelförfattare är Gunilla Franzén, GeoVerkstan, sammankallande Knutpunkt Geo, Johan Wahren, projektledare SIS TK 183, Olle Båtelsson, Trafikverket, teknisk sekreterare Pålkommissonen, samt Leena Haabma-Hintze, kanslichef Svensk Grundläggning.

_____________________________________________________________

Markentreprenad 13 – en studie av horisontaldeformationer vid schaktning i lera


Brokonstruktionen samt schakten för den slutgiltiga sträckningen av väg E45.

Markentreprenad 13, sträcka Agnesberg till Marieholm, initierad av Trafikverket, var ett delprojekt inom Bana-Väg-i-Väst, innefattande dubbelspårsutbyggnad för tågtrafiken mellan Göteborg och Trollhättan. Norconsult AB fick rollen som ansvarig geotekniker åt Veidekke Entreprenad AB, som stod för utförandet av projektet. Projektet avsåg byggande av nytt dubbelspår parallellt med befintligt enkelspår, vilket var i drift under nästintill hela projektet. De nya spåren skulle vid Lärjeholm passera ovan två nyanlagda parallella järnvägsbroar, över råvattenintaget för Göteborgs vattenförsörjning samt Lärjeån och därefter över en ny del av Europaväg 45, diagonalt korsandes i en vinkel av cirka tjugo grader.

Artikelförfattare är Bernhard Gervide-Eckel, civilingenjör och teamchef Geoteknik, Norconsult AB, Göteborg, Rasmus Trygg, civilingenjör och handläggande geotekniker, Norconsult AB, Göteborg, och Simon Dawd, civilingenjör och handläggande geotekniker, Atkins Sverige AB, Nacka Strand.

_____________________________________________________________

Optimera masshanteringen och bygg för miljarder


Stockholms stads expolateringskontor hanterar omkring 400 projekt årligen. Antalet projekt ökar successivt genom behovet att ta hand om alla de människor som söker sig till staden.
Illustration: Stockholms stad

Vi inom byggbranschen kan bli betydligt bättre på att använda våra material:

• Bättre hantering av byggmaterial ger mer pengar till bostäder, skolor och vägar. Det ger konkurrensfördelar nationellt och möjligheter till produkter och tjänster utrikes

• Frågan ägs av många aktörer och vi har valt att inrikta oss på att ta fram verktyg och modeller för några nyckelfrågor

• Samverka med oss, utveckla kunskap och gör affärer.

Artikelförfattare är Sven Knutsson, Luleå tekniska universitet (LTU), Bo Svedberg LTU/Ecoloop och Sven Wallman, NCC Teknik.

_____________________________________________________________

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod

Praktiska råd och rekommendationer vid projektering och kontroll


Dynamisk provbelastning med stötvågsmätning.
Peter Alheid

Efter införandet av Eurokod i Sverige har dimensionering och verifiering av geoteknisk bärförmåga förändrats i varierande omfattning och av olika orsaker. Pålkommissionen beslutade därför i början av 2012 att utveckla ett synsätt som stöder både Eurokod och tidigare regelverk med syfte att säkerställa rätt kvalitet vid grundläggning med pålar och undvika feltolkningar av Eurokod. Inom kort kommer Pålkommissionens Rapport 106 ”Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod – Praktiska råd och rekommendationer vid projektering och kontroll” att ges ut. Avsikten med de i rapporten sammanställda rekommendationerna är att skapa en gemensam plattform att stå på med syftet att likställa arbetsmetoder och kostnader.

Artikelförfattare är Bo Berggren, Berggren Tech AB, Peter Alheid, Hercules Grundläggning AB, Gary Axelsson, ELU Konsult AB, Ingemar Hermansson, Pålanalys i Göteborg AB, Fredrik Sarvell, Ruukki Sverige AB, samt Bo Berglars, PiD Piling Development AB.

_____________________________________________________________

Från triax till limpa – nu kommer ett vägledande recept

Branschens behov av triaxialförsök ökar. Ökande krav via eurokoderna, ökande behov av modellering av jordrörelser för schakter i tätbebyggda områden och utredningar med omfattande skredriskkarteringar är exempel på drivkrafter. Eftersom det tidigare inte har funnits någon samlad information om triaxialförsök i Sverige, har SGF:s Laboratoriekommitté sammanställt en rapport för att ge handläggande geotekniker vägledning i hela kedjan från ax till limpa – det vill säga planering, beställning, utvärdering och tolkning av triaxialförsök.

Artikelförfattare är Sölve Hov, SGF:s Laboratoriekommitté och Atkins Sverige AB, Bo Westerberg, Statens geotekniska institut och Luleå tekniska universitet, samt Martin Holmén, Statens geotekniska institut.

_____________________________________________________________

Geotekniker och bergmekaniker ska lära för livet – men hur ska det gå till?

Geotekniker och bergmekaniker ska ha förmågan att projektera, bygga och underhålla geokonstruktioner för det moderna samhället. Konstruktionerna måste vara både ekonomiska, säkra, estetiska och miljövänliga. Ingenjören får sin kompetens genom utbildning, träning och erfarenheter från skolan, annan fortbildning och arbete i projekten. Kraven på en bred kunskapsbas ökar alltmer, samtidigt som det krävs en betydande fördjupning inom det specifika ämnesområdet. Både högskolorna och näringslivet genomgår nu ett påtagligt generationsskifte och det är därför lämpligt att inom de närmaste åren utföra en omfattande didaktisk analys avseende: Vad ska läras ut? Varför ska det läras ut? Hur ska det läras ut? För vem ska det läras ut? Vi anser att geoteknik- och bergmekanikundervisningen bör inriktas på att ge ingenjören förmågor som ska utgöra en bas för ett livslångt lärande.

Artikelförfattare är Stefan Larsson, Fredrik Johansson, Johan Spross och Carl Wersäll, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholm.

_____________________________________________________________

Kontraster mellan Sverige och Norge i geoteknikerns arbete

Kan man verkligen bygga på marsansås? Det är nämligen så som norrmännen beskriver konsistensen på kvicklera som gått i brott. Detta är något som geotekniker på Sweco i Sverige arbetat med sedan en tid tillbaka då vi inlett ett samarbete med våra kollegor på andra sidan norska gränsen. Detta samarbete har givit oss många nya yrkeserfarenheter. Några av dessa beskrivs nedan.

Denna artikel syftar till att skildra kontraster mellan Sverige och Norge i geoteknikerns arbete. Detta från det att ett projekt påbörjas med fältundersökningar fram till att den geotekniska projekteringen är färdigställd.

Artikelförfattare är Joacim Olsson, Sweco Infrastructure AB, Sundsvall.

_____________________________________________________________

Bättre flyt i irländsk flaskhals

2008 fick URS i uppdrag av Northern Ireland Roads Service (Nordirlands trafikverk) att utveckla trafikplatsen i York Street, Belfast. Den befintliga korsningen som är belägen norr om Belfasts stadskärna är en av Nordirlands viktigaste knutpunkter, där de tre mest trafikerade artärerna (M2- och M3-motorvägarna samt fyrfältsvägen Westlink) sammanstrålar och där det dessutom går vägar för lokaltrafik in i och ut ur Belfasts stadskärna, figur 1.

Artikelförfattare är Ali H. Bastekin, URS, och Benjamin Charbit, URS Nordic, Solna.

_____________________________________________________________

Djupstabilisering med kalkcementpelare är den mest använda metoden för förstärkning av lösa jordar i Sverige. Metoden har genom åren framgångsrikt använts huvudsakligen för att reducera sättningar och i viss mån förbättra stabiliteten för väg och järnvägsbanker. Metoden har i Sverige använts i liten omfattning som stödkonstruktion för temporära/permanenta schakter eller tillsammans med stödkonstruktioner för att minska schaktinducerade deformationer samt förbättra säkerheten mot brott i konstruktionen. Internationellt är djupstabilisering av jord inom passiv jordtryckszon av stödkonstruktioner för djupa schakter en etablerad metod [1–3].

Studie av 2D/3D numerisk modellering av kalkcementpelare installerade som överlappande skivor

Artikelförfattare är Razvan Ignat, Skanska Sverige AB/KTH, Geoteknik och Anläggning/Jord och bergmekanik, Stefan Larsson, KTH, Jord och bergmekanik, och Sadek Baker, Skanska Sverige AB, Geoteknik och Anläggning.

_____________________________________________________________

LEDARE:

Byggandet otillräckligt trots starkare konjunktur

”Den ständiga bristen på bostäder hämmar tillväxten och pressar upp bostadspriser och skuldsättning”

Stig Dahlin, chefredaktör

Läs hela ledaren här

 .

BYGGNYTT:

DFI-EFFC – konferens om djupgrundläggning

”Global Perspective on Sustainable Execution of Deep Foundation Works” är temat för DFI-EFFC, den internationella konferensen om djupgrundläggning, som äger rum den 21 till 23 maj 2014 i Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö.

Deep Foundations Institute (DFI), är en in­ternationell medlemsorganisation som företräder över 3000 entreprenörer, ingenjörer, leverantörer, akademiker och andra intressenter i grundläggningsbranschen och utgör en gemensam röst, ger ett nätverk samt är ett pedagogiskt forum. European Federation of Foundation Contractors (EFFC), är en organisation som representerar över 450 entreprenörer i Europa, som producerar vägledningsdokument, lobbar för bättre kontraktsvillkor och arbetar med säkerhetsfrågor. Konferensen, som är den sjätte i ordningen, kommer att fokusera på effekterna av utförandekoder på grundläggningspraxis, diskutera och debattera standardisering och harmonisering av utföranden. Evenemanget kommer enligt uppgift att ge en unik möjlighet till kunskapsspridning och tekniskt utbyte för de olika disciplinerna i grundläggningsbranschen.

Konferensen, som hålls på engelska, kommer – förutom ett stort antal intressanta föreläsningar av framstående företrädare i och kring grundläggningsbranschen – att innehålla en teknisk utställning av ett 40-tal tillverkare av utrustning, materialleverantörer, entreprenörer och konsulter som visar sina produkter och tjänster.

Konferensen kommer också att erbjuda två nya funktioner, en så kallad Electronic Poster Presentation Forum (EPPF) och en Technical Video Session. Den förstnämnda är ett webbaserat forum, där deltagarna kommer att få tillgång till presentationer av artiklar som lämnats in till konferensen men som inte presenteras muntligen under sessionerna. Presentationerna kommer att finnas på konferensens hemsida och i kiosker utanför sessionsrummet för att uppmuntra till diskussion mellan deltagarna och författare före, under och efter konferensen. Videosessionen kommer att innehålla en serie av tiominuters projektvideor följt av fem minuter frågor och svar. Videor accepteras enligt uppgift fortfarande för den här sessionen.

För anmälan och ytterligare information om detta spännande evenemang: www.dfi-effc2014.org.

____________________________________

Sveriges första odlarlägenheter


Sveriges första odlarlägenheter byggs i Malmö.
Illustration: Jaenecke arkitekter

Unika hyreshus med stora odlingsbalkonger och växthus på taket för självhushåll blir snart verklighet i Malmö. I december började NCC bygga kvarteret med totalt 46 hyreslägenheter och många miljösmarta lösningar i Augustenborg för MKB. Ordern är enligt uppgift värd 140 miljoner kronor.

Greenhouse i Malmö är idag ett av Sveriges främsta spjutspetsprojekt inom hållbar stadsutveckling och en del i utvecklingen av Augustenborgs gröna profil.

– Vi bygger så kallade passivhus med solceller. De miljöcertifieras som Miljöbyggnad Guld – den högsta märkningen för bostäder med lågt energibehov och en sund inomhusmiljö. Även logistiken i huset och innovativ miljöteknik kommer underlätta för de boende att leva miljöanpassat, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef för NCC.

Kvarteret består av ett höghus på 14 våningar med odlarbalkonger på 20 kvadratmeter och fem meter fasta odlingsbäddar. Tanken är att de boende periodvis kan vara självförsörjande på grönsaker, kryddor och frukt. En del av balkongen är inglasad för vinterförvaring och förkultivering av växter. Odling kan även ske i två gemensamma växthus.

NCC bygger också tolv hyresradhus och en odlingsträdgård på taket till ett nedlagt tvätteri. Den gamla byggnaden från 1950-talet återanvänds och integreras i det nya kvarteret. NCC bygger om den till en förskola med ekoprofil och en teater.

– Vi vill erbjuda Malmöborna bostäder där det är lätt att ha en hållbar livsstil. Det ska vara enkelt att göra rätt och de boende ska själv kunna påverka sin resursförbrukning, säger MKB:s projektledare Linda Ericsson.

För att uppmuntra de boende att leva hållbart har varje lägenhet en display som visar förbrukningen av varmvatten, el samt avfall. Den visar bland annat när man kan köra sina maskiner på grön el från solcellerna på taket. Särskilda väggkontakter levererar enbart solenergi. Med en knapp i hallen kan hyresgästen stänga av all el och ventilation som inte måste vara på när ingen är hemma.

Andra exempel är ett lättillgängligt cykelgarage med lånesläp om man vill cykla och storhandla. Ett grovkök direkt ut till odlarbalkongen gör det lätt att köra skottkärror med jord och sköta odlingarna.

Byggnadsarbetena startade i december och kvarteret beräknas vara klart för inflyttning mars 2016.

____________________________________

Skapar ljud i världsklass

Nu har SF Bio öppnat sin senaste och modernaste biograf i Täby Centrum. Med fem salonger och 516 sköna fåtöljer erbjuds enligt uppgift en bioupplevelse av allra högsta klass. Tyréns har utformat akustiken i de nya biosalongerna och det med en teknik som aldrig tidigare använts.

Bengt Johansson som är senior akustiker på Tyréns berättar att uppdragets fokus var att hitta kostnadseffektiva lösningar som är minst lika bra som de traditionella lösningarna. Därför har man använt sig av en byggteknik man tidigare aldrig använt när man byggt en biograf.

– Jag gick tillbaka till de ursprungliga sambanden för vad som påverkar ljudisoleringen. Utifrån dessa samband kunde jag ta fram konstruktioner som inte bara är lättare och billigare att bygga, utan även ger överlägsen ljudisolering.

I salongerna ligger ett flytande golv som hindrar ljudet från att sprida sig till de andra salongerna. Golvet är uppbyggt av ett prefabricerat golvsystem som vidareutvecklades för ändamålet. Väggarna har en tung del som tar hand om låga frekvenser (basljud) och en lätt del som är bättre vid höga frekvenser. På så vis fick man det bästa av två världar. Ljudisoleringen beräknades med många av de specialprogram Tyréns förfogar över. Vidare har man använt sig av diffusorer på väggarna för att sprida ljudet jämnt i salongerna. Dessa är gjorda av standard träreglar istället för att köpa in dyra prefabricerade studiodiffusorer. Diffusorerna dimensionerades med BEM beräkningar (Boundary Element Method) för att säkerställa att de fungerade som det var tänkt.

När det gäller ljudkvalitén så har SF som krav att den uppfyller THX-standarden, som utvecklades redan på sjuttiotalet. Tack vare den lösning som Tyréns akustiker gjort överträffar man enligt uppgift THX-kraven och uppfyller även de betydligt skarpare ljudisoleringskrav man har för IMAX-biografer. Man kan säga att filmstaden i Täby uppfyller morgondagens ljudkrav men är billigare att bygga än traditionella biografer.

____________________________________

Lockar tyska arkitekteliten

Sustainable Days 2014 uppges bli en arena för kunskapsutbyte på hög nivå. Här träffar svenska samhällsbyggare några av dagens allra mest namnkunniga tyska arkitekter och byggnadsingenjörer.

Sustainable Days är ett nytt inslag på Nordbygg som går av stapeln på Stockholmsmässan den 1 till 4 april 2014. Det är en konferens med ett internationellt anslag som äger rum under mässdagarna och som ska ha ett speciellt tema varje gång den ges. År 2014 står Tyskland i fokus för konferensen, som arrangeras tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren.

– Vi vill erbjuda en ny del av mässan med ett internationellt anslag och ett tema som vi tror är till stor nytta för vår svenska byggbransch. Tanken är att svenska och tyska aktörer inom hållbart byggande och stadsplanering ska träffas och utbyta kunskap och erfarenheter på seminarier och i workshops, förklarar Peter Söderberg, projektchef, Nordbygg.

Nordbygg och Tysk-Svenska Handelskammaren har därför bjudit in några av toppnamnen inom tysk arkitektur, byggnadsfysik och stadsplanering.

____________________________________

Vann arkitekttävling om nytt äldreboende

Det blev Sweco som vann Sundvalls kommuns arkitekttävling om en utbyggnad av äldreboendet Granlunda i Bergsåker. Det vinnande förslaget presenterades nyligen av socialtjänsten, Drakfastigheter och Sweco och nu går arbetet vidare med detaljplaneringen.

– Vi är redan igång med att utveckla förslaget tillsammans med Sweco och socialtjäns-ten, säger Clarence Jonsson som är projektcontroller på Drakfastigheter. Det nya boendet kommer att ha 24 nya platser, men det är möjligt att det kan utökas något.

Tävlingen har gått ut på att lämna förslag på en nyskapande utformning av ett ändamålsenligt särskilt boende (äldreboende). Bedömningen har utgått från tre kriterier: ”Funktion, logistik och tillgänglighet”, ”Arkitektoniska kvaliteter och gestaltning” samt ”Genomförbarhet”.

I tävlingen ingår även en option som medför att Sundsvalls kommun också kan beställa arkitekttjänster för ytterligare två särskilda boenden.

Läs mer om förslaget, juryns utlåtande och se bilder på www.sundsvall.se.

____________________________________

1200 arbetsplatser planeras i Nacka


De planerade kontorshusen utmed Sicklavägen i Nacka.

Gränsen till Stockholm suddas ut när två nya kontorshus planeras utmed Sicklavägen i Nacka. Bebyggelsen ska i huvudsak inrymma kontor och verksamheter som butiker och servering, men även utbildning och vård är möjligt för att ge området en önskvärd variation.

– Kontorshusen på Uddvägen är ett viktigt steg för att uppnå en tät och blandad stad på västra Sicklaön. Det är ett bra läge för attraktiva arbetsplatser med goda kommunikationer som Saltsjöbanan, bussar, den kommande Tvärbanan och på lite längre sikt även tunnelbana, säger Cathrin Bergenstråhle, miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande i Nacka.

Bebyggelsen är tänkt att bestå av två byggnader som omfattar cirka 26000 kvadratmeter med vardera sex våningar som tillsammans bildar ett nytt kvarter. Kontoren planeras med flexibel planlösning och det kan bli 900 till 1200 ny arbetsplatser beroende på hur kontoren utformas. Materialen domineras av tegel och glas och en fönstersättning i varierande storlek och höjd för att ge fasaderna ett spännande uttryck.

____________________________________

Bildar joint venture-bolag för utveckling av gröna bostäder

Skanska och Areim bildar ett joint venture-bolag för att utveckla bostäder i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Det nya bolaget förvärvar cirka 700 byggrätter av Skanska för ett marknadsvärde på cirka 750 miljoner kronor.

Bolaget, under namnändring till Sjöstadsbo AB, ägs till 50 procent var av Skanska och Areim. Syftet med bolaget är att utveckla god boendekvalitet med mycket bra miljöprestanda och initialt bygga cirka 700 lägenheter. Ambitionen är att Areim tillför ytterligare 300 byggrätter som joint venture-bolaget utvecklar.

Markarbetena har påbörjats och inflyttningen i de första lägenheterna är planerad till våren 2016. Skanska kommer att vara totalentreprenör för Sjöstadsbo AB:s projekt. Skanska Sverige kommer att utföra arbetet etappvis åren 2014 till 2021 och det totala entreprenadvärdet beräknas enligt uppgift till två miljarder kronor.

____________________________________

Starkare träkonstruktioner

Ett nytt sätt att limma trä uppges kunna göra trähus och andra träkonstruktioner betydligare tåligare än tidigare. De kan till och med göra träet starkare än vad det var från början! Detta visar enligt uppgift labbtester som utvärderat tekniken.

– Metoden är intressant för såväl konstruktörer, byggindustrin som möbeldesigners, säger Per-Johan Gustafsson, professor i byggmekanik vid Lunds tekniska högskola som utvecklat.

Metoden är enkel. Istället för att bara använda lim lägger man också in en 1 mm tjock gummifolie i fogen. Detta gör konstruktionen lite lagom eftergivlig och därmed mycket tåligare än de flesta andra. Den blir mer stöttålig och kan bära mycket mera vikt. Den blir också fukttåligare och motståndskraftig mot sprickor.

Vid tester av ett tiotal olika typer av sammanfogningar lät forskarna en knappt meterhög träkonstruktion belastas med en last på 120 ton som den klarade. Belastningstiderna varierade och var som mest åtta år. Samma limningsmetod provades med gott resultat också för att sammanfoga trä och stål, och även i kombination med spikning.

Enligt Per-Johan Gustafsson borde det finnas möjlighet för kreativa personer eller företag att få någon typ av design- eller produktskydd för nya produkter som helt eller delvis bygger på aktuell limningsteknik.

– Det vore kul om något företag vill testa tekniken, även om jag inte tjänar något på det ekonomiskt. Däremot vill jag gärna vara informerad och kanske kunna ge råd för bra tillämpning av tekniken, säger Per-Johan Gustafsson.

____________________________________

Ny vd för CBI

Katarina Malaga har utsetts till ny vd för CBI Betonginstitutet AB. Katarina är för närvarande sektionschef för Renovering på CBI. Hon tillträdde sin nya befattning den 1 januari 2014. Katarina Malaga tog en internationell masterexamen i civ. eng. in Applied Environmental Measurement Techniques 1998 och avlade en filosofie doktorsexamen i kemi vid Göteborgs universitet 2003. Katarina har varit verksam inom SP-koncernen sedan 2001. Under åren 2007 till 2013 var Katarina koordinator för SP:s Grants Office för EU-projekt.

____________________________________

 

Förlags AB Bygg & teknik, Sveavägen 116, 6 tr, 113 50 Stockholm • Telefon 08-612 17 50

cheap air max cheap christian louboutin shoes cheap air max cheap yeezy boost 350 womens christian louboutins cheap yeezy boost cheap christian louboutin